Strona główna Nagrody

 

Nagroda imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów

The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award

 

Tablica pamiątkowa

Zarządzenie nr 43 Rektora UJ

Laureaci

Załącznik do Zarządzenie nr 43
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 29 czerwca 2004 roku
 
Regulamin

Nagrody imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów
 

§ 1

1. Nagroda imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów - zwaną dalej nagrodą - przyznawana jest z okazji inaugaracji roku akademickiego.

2. Laureatem nagrody może zostać absolwent studiów magisterskich lub doktorankich, który obroni pracę w poprzednim roku akademickim nie później niż do 15 września i spełnia kryteria, o których mowa w § 2 zarządzenia.
 
§ 2
W danym roku może być przyznana jedna nagroda.
 
§ 3

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje promotor pracy magisterskiej lub doktorskiej w terminie do 25 września danego roku akademickiego.

2. Do wniosku winno być załączone uzasadnienie wskazujące na wysoki poziom pracy magisterskiej/doktorskiej oraz naukową aktywność kandydata do Nagrody w dziedzinie muzykologii (artykuły, recenzje, inne publikacje, udział w konferencjach).
 
§ 4
O przyznaniu nagrody decyduje komisja złozona z samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Muzykologii pod przewodnictwem dyrektora Instytutu.
§ 5
1. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody oraz wręczenie dyplomu następuje podczas uroczystości organizowanych z okazji inauguracji roku akademickiego.
2. Laureat nagrody otrzymuje dyplom podpisany przez JM Rektora i dyrektora Instytutu Muzykologii. Kopia dyplomu umieszczana jest w aktach osobowych laureata.
§ 6
Wysokość nagrody wynosi 1000 USD (słownie: jeden tysiąc USD).
 
§ 7
1. Środki na nagrodę zabezpiecza się w ramach puli środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Muzykologii imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów.
 
2. Fundatorzy wpłacać będą corocznie wpłaty na Fundusz na Rzecz Rozwoju Muzykologii - do czasu, gdy dochody ze środków zgromadzonych na tym funduszu będą w stanie pokryć koszty corocznej nagrody.
 
§ 8
Dla Funduszu, o którym mowa w § 7 ust. 1, Uniwersytet Jagielloński utworzy subkonto.
§ 9
Dokumentację Funduszu i ewidencję laureatów nagrody prowadzi Instytut Muzykologii.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka