Strona główna Nagrody

 

Nagroda imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów

The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award

 

Tablica pamiątkowa

Regulamin nagrody

Laureaci

Zarządzenie nr 43
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 29 czerwca 2004 roku
 
w sprawie: ustanowienia nagrody imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów
 

 

Na podstawie uchwały Senatu UJ z 23 czerwca 2004 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Jagiellońskim ustanawia się nagrodę imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów, zwaną dalej nagrodą.

§ 2
Nagrodę może otrzymać absolwent studiów magisterskich lub doktoranckich Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego UJ za wysoki poziom pracy magisterskiej/doktorskiej oraz znaczącą aktywność w dziedzinie muzykologii.
§ 3

Szczegółowe zasady przyznawania nagrody określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka