...publikacja

PUBLIKACJA:


 1. Autorzy artykułów
  • Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ (ISSN 2080 - 3249) jest pismem studenckim, dlatego autorami zamieszczanych w nim publikacji są studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.
  • Autorami artykułów są nie tylko studenci muzykologii kształcący się w ośrodkach polskich i zagranicznych, ale również studenci innych kierunków, których prace służyć mogą poszerzeniu spojrzenia na zagadnienia muzykologiczne.
 2. Tematyka tekstów
  • Wśród tekstów publikowanych w Kwartalniku dominują prace bezpośrednio związane z tematyką muzykologiczną (historia muzyki, myśl o muzyce, etnomuzykologia, krytyka muzyczna).
  • Celem istnienia pisma jest stworzenie przestrzeni dla wymiany myśli i prezentacji własnych zainteresowań studentów muzykologii oraz studentów innych kierunków, których zainteresowania powiązane są z tematyką muzykologiczną oraz mogą wspomóc nasze rozważania o muzyce.
 3. Recenzent
  • Aby praca mogła zostać opublikowana w Kwartalniku, jej autor zobowiązany jest przedstawić Redakcji opinię recenzenta, którym może być wyłącznie osoba specjalizująca się w tematyce przedstawionej w treści artykułu, posiadająca przynajmniej tytuł doktora.
  • Jeśli tematyka pracy bezpośrednio dotyka zagadnień muzykologicznych, poza sytuacjami wyjątkowymi (skonsultowanymi z Redakcją), recenzentem tekstu MUSI być muzykolog
 4. Terminy
  • Teksty przeznaczone do publikacji powinny być nadsyłane (wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami: w tym grafika ) do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przed ukazaniem się nowego numeru na adres e-mail: kwartalnik.studentow.muzykologow@gmail.com. Teksty nadesłane po tym terminie mogą zostać opublikowane dopiero w numerze kolejnym.
  • W wyżej wymienionym terminie autorzy zobowiązują się dostarczyć redakcji również opinię recenzenta na adres:

   Instytut Muzykologii UJ
   Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ
   ul. Westerplatte 10
   31-033 Kraków
   z dopiskiem "Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ"
 5. Poprawki edytorskie
  • Teksty dopuszczone do publikacji poddane zostaną ewentualnej korekcie językowej. Redakcja przedstawi autorowi wersję końcową artykułu, którą on ma prawo wówczas zaakceptować lub wycofać
  • Autor zobowiązuje się do przesłania ew. grafiki w osobnych plikach, w formacie PDF, TIFF, JPG, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi
Teksty nie spełniające powyższych wymagań - nie będą publikowane.

PLIKI DO POBRANIA
Opinia recenzenta - wzór
ISSN 2080-3249        KONTAKT        Design © by agent